Sikspārņu dzīvās izziņas skola

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētais projekts "Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā”, kurā Lūznavas muižā izveidota sikspārņu izziņas skola ar bagātīgu informatīvo, aktivitāšu un izglītojošo piedāvājumu gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai par īpašajiem dzīvniekiem, “nakts lidojošajām pelēm”, – sikspārņiem – uzzinātu plašāks sabiedrības loks un lai interesenti varētu pētīt sikspārņu sugas un to dzīvesveidu, kā arī varētu saprast sikspārņu lomu un nozīmi dabas procesos un izprast nepieciešamību šo dabas vērtību aizsardzībai, Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā projektā “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/15/2021) bija iecerēts  izveidot sikspārņu izziņas dzīvo skolu Lūznavas muižas un tās parka teritorijā. Sikspārņu izziņas skolas, piedāvājot dažāda vecuma iedzīvotāju grupām ar skolas/apmācību metodi izzināt un izprast sikspārņu dzīvesveidu, uzdevums ir veicināt sikspārņu aizsardzību un negatīvo stereotipu izskaušanu sabiedrībā, kā arī sekmēt interesi un informētību par sikspārņiem kopumā un veicināt sikspārņu sugu saglabāšanu, pastāvēšanu un izdzīvošanu nākotnē.

Projekta aktivitātēs sikspārņu pētnieks Dr. biol. Viesturs Vintulis  veica “Sikspārņu inventarizāciju Lūznavas muižas parkā 2022. gadā” un iesniedza rezultātus, kuros apraksta galvenos sikspārņus apdraudošos faktorus Lūznavas muižas parkā un priekšlikumus biotopu apsaimniekošanai un  apstākļu uzlabošanai sikspārņiem – jo īpaši apstākļu uzlabošanai dīķu naktssikspārņa kolonijai Lūznavas muižas ēkas jumtā. Uz pētījuma pamata, integrējot vairāku mācību priekšmetu saturu, tika  izstrādāts dienas un nakts mācībām paredzēts materiāls un elektroniskais buklets par sikspārņiem Rāznas nacionālā parka teritorijā un Latvijā kopumā.

Dabas pētnieces Renātes Kaupužas vadībā, notika mentoru apmācības, kuros gandrīz 30 dažādu nozaru speciālisti, nostiprināja zināšanas par dažādām dabas likumsakarībām, apgūstot specifiskas iemaņas sikspārņu pētniecībā, kā arī zināšanas par sikspārņu daudzveidību, to lomu dabas procesos un aizsardzības nepieciešamību; testēja mācību materiālu, kā arī tika organizētas sabiedrību izglītojošas nodarbības.

Īstenojot projektu tika uzlabots arī Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājums: muižas bēniņos iekārtota izzinoša izstāde par 16 Latvijā mītošo sikspārņu sugām un izveidota interaktīva vides spēle par sikspārņu izzināšanu dažādiem vecuma līmeņiem, iegādāti 10 ultraskaņas detektori sikspārņu izpētei nakts apmācībās un parkā izveidots pārvietojamas āra klases aprīkojums, kas nodrošinās ērtāku sabiedrības apmācības procesa organizēšanu, kā arī sikspārņu godināšanai uzstādīta Norberta Kudiņā sikspārņa instalācija Lūznavas muižas parkā.

Projekta rezultāti aktivizēs sabiedrības interesi par dzīvo dabu – tieši par maz zināmo nakts dzīvnieku – sikspārņu – izplatību Latvijā un citur pasaulē, to daudzveidību un dzīvesveidu, paradumiem un nozīmi, kā arī vietu harmoniskajos dabas procesos, aizsardzību un ar to saistītajām problēmām un risinājumiem mūsdienās. Projekta aktivitātes ir īstenotas saskaņā ar Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu.

Sikspārņiem veltītā projekta vadītāja Inga Žirgule, atskatoties uz padarīto, saka: “Līdz šim Lūznavas muižas komplekss bija plašāk zināms ar tā kultūras norisēm un iespējām, taču šajā projektā vēlējāmies parādīt sabiedrībai un to izglītot par muižas parka dabas vērtībām – sikspārņu dzīvi ne tikai Lūznavā, bet Rāznas nacionālajā parkā un Latvijā kopumā. Esam sagatavojuši daudzveidīgu un plašu piedāvājumu dažādu vecumu interesentiem, lai viesošanās pie mums un izstādes apskate, interaktīvās spēles izspēlēšana, izglītojošās nodarbības un to materiāli kļūtu par ļoti labu pamatu sikspārņu dzīves izziņā. Tāpat priecājamies, ka mums ir bijusi iespēja arī pašiem kļūt zinošākiem par sikspārņu dzīvi Lūznavā un turpmāk darīt visu, lai sikspārņu populācijai te būtu patīkama uzturēšanās un dzīvošana.”

Projektam no Latvijas vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” piešķirts finansējums (90 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām) 23 532,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Izveidota interaktīva spēle sikspārņu dzīves iepazīšanai

Lūznavas muiža sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži” izstrādājusi interaktīvu spēli ar četriem variantiem “Muižas sikspārņa Mūža spēle” sikspārņu dzīves labākai izzināšanai Lūznavas muižas kompleksā.

Muižas parkā atklāta sikspārnim veltīta vides instalācija

Lūznavas muižas parkā šovasar atklāta sikspārnim veltīta mazā arhitektūras forma – gaismas objekts “Sikspārnis”, kuru veidojis metālmākslinieks Norberts Kudiņš.

Noslēdzies "Sikspārņu izziņas skolas" apmācību kurss

Ar klātienes nodarbību muižā noslēdzies “Sikspārņu izziņas skolas” kurss, kurā gandrīz 30 dažādu nozaru speciālisti, nostiprina pamata zināšanas par dažādām dabas likumsakarībām, apgūst specifiskas iemaņas sikspārņu pētniecībā, kā arī zināšanas par sikspārņu daudzveidību, to lomu dabas procesos un aizsardzības nepieciešamību.

Sikspārņu informatīvā materiāla RUS valodas versiju PDF formātā var lejupielādēt TE.

Ieskats projekta īstenošanas gaitā

Turpinās sikspārņu izziņas skolas veidošanas darbi 

Lūznavas muižas un parka teritorijā turpinās „Sikspārņu izziņas dzīvās skolas” izveides aktivitātes – uzsākta sikspārņu izziņas izglītojošo materiālu izstrāde, sagatavota 16 Latvijā mītošo sikspārņu sugām veltīta informatīva izstāde, papildināta ultraskaņas detektoru pieejamība, kā arī iesākti darbi pie sikspārnim veltīta vides objekta muižas parkā.

Aicina pieteikties “Sikspārņu izziņas skolas” apmācībām

Turpinot īstenot ar sikspārņu izzināšanu un izpēti saistītās aktivitātes, Lūznavas muiža skolotājus, dabas gidus, kā arī esošos un topošos dabas vides interesentus aicina pieteikties “Sikspārņu izziņas skolas” 16 stundu bezmaksas apmācību kursam. Kursus, kuros paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības vadīs dabas eksperte Renāte Kaupuža. Pirmās nodarbības martā notiks attālināti, bet maija beigās paredzēta arī praktiska darbošanās. Pēc apmācību kursa noslēguma interesenti būs tik zinoši, lai paši varētu vadīt nodarbības par sikspārņiem citiem interesentiem.